Plivanje za decu Beograd

Plivanje

Pod pojmom plivanje čoveka podrazumevaju se kretanja pojedinca na površini vode, pokretima gornjih i donjih ekstremiteta, kao i kretanjima čitavog tela.

Plivanje je niz usklađenih pokreta koji čoveku omogućavaju da se održi napovršini vode, a samim tim i da še kreće do njoj. Obučenost plivanja danas više nije pomodarstvo ili privilegija određene grupe ljudi, nego je osnovna, može se reći i svakodnevna potreba savremenog čoveka .

Svi pokreti koje čovek izvodi da bi plivao, kao i načini njihovog izvođenja nazivaju se tehnikom plivanja.

Prilikom klasifikacije kretanja, a u odnosu na strukturu pokreta, plivanje spada u grupu monostrukturalnih, a u podeli prema karakteru ispoljavanja motorIčke aktivnosti – u grupu cikličnih motoričkih aktivnosti.Cikličnost u sebi podrazumeva ponavljanje pokreta jednake strukture u ritmičnim, jednakim vremenskim intervalima. U delu aktivnosti čoveka u vodi, kao i u delu plivanja kao sportske grane, pojavljuju se i aciklične aktivnosti tokom kojih se plivanje obučava, usavršavaju se kretanja, radi na razvoju motorike u vodi, obavlja trening, prevencija i rehabilitacija. U sportskom plivanju, aciklične aktivnosti su povezane sa tehnikama starta i okreta.

Ono što plivanje razlikuje od kretanja u ostalim sportovima je i činjenica koja proističe iz uslova u kojima se ono odvija, tj. vodene sredine, te horizontalnog položaja tela i pretežnog rada rukama. Kretanje u horizontalnom položaju ima uticaja na niz metaboličkih prilagođavanja, i u praksi se najčešće izučavaju ona koja se tiču kardiovaskularnog sistema. Osnovna funkcija srčanog mišića je da svojim ritmičnim kontrakcijama omogućava stalni protok krvi kroz cirkulatorni sistem i da obezbedi normalnu razmenu materija u tkivima. Posledica ove pojave jeste saznanje da je frekvencija rada srčanog mišića tokom plivanja maksimalnom brzinom manja od frekvencija rada srčanog mišića tokom trčanja maksimalnom brzinom. Ova činjenica mora biti uzeta u obzir prilikom praćenja opeterećenja plivača putem frekvencije pulsa. Tokom plivanja dolazi do poboljšanja rada kardiovaskularnog sistema, jačanja samog srčanog mišića i poboljšanja protoka kiseonika kroz ćelo telo.

Kretanje tela plivača se ostvaruje u vodi. Krećući se kroz vodu čovek mora da savladava otpor vodene sredine koja je 800 puta gušća od vazduha. Boravak i kretanje čoveka kroz vodenu sredinu definišu Arhimedov zakon (plovnost), zakoni statike (mirovanje tela u vodi) i zakoni dinamike u fluidu (kretanje tela u vodi). Kretanje tela kroz vodu je teže od kretanje tela na kopnu (ili na suvom), ali ono se ipak događa kao efekat višegodišnjih adaptaciji unutar većeg broja organskih sistema čoveka.

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, plivanje.